Thursday, April 03, 2008
นิทานพัฒนา IQ-EQ ได้?
By Joeadmin @ 2:55 PM :: 5809 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

ไอคิว หมายถึง ความเฉลียวฉลาดทางด้านสติปัญญา ไอคิวของแต่ละคนได้รับการถ่ายทอดจากพ่อแม่ทางพันธุกรรม ไอคิวจึงเป็นสิ่งติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด และอีคิว หมายถึงความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งรวมถึงทักษะการเข้าสังคม เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ในภายหลัง จริงหรือไม่ที่นิทานสามารถใช้ในการพัฒนาไอคิวและอีคิวของเด็กให้สูงขึ้นได้

      น.พ. สมศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต อธิบายว่า นิทานเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถใช้เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่กับลูกได้ ประเด็นสำคัญคือพ่อแม่ หรือผู้ปกครองจะสามารถปลูกฝังทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม และวิธีคิดต่างๆ ให้กับเด็กๆ ได้หรือไม่ เพราะจุดประสงค์ของนิทานคือเป็นเครื่องมือเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ ลูก นิทานช่วยเสริมสร้างในการพัฒนาไอคิว และอีคิวหรือที่เรียกในภาษาไทยว่า ความฉลาดทางอารมณ์ อีคิวสามารถบ่งบอกถึงวุฒิภาวะทางปัญญาหรือวุฒิภาวะทางอารมณ์ ซึ่งนิทานสามารถสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เล่ากับผู้ฟังได้เป็นอย่างดี เช่น ช่วยสร้างให้เด็กมีความมั่นใจ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และจะช่วยเสริมสร้างสติปัญญาให้แก่เด็ก ช่วยให้เด็กกล้าแสดงความคิดเห็น เพราะในขณะที่พ่อแม่หรือผู้ปกครองกำลังเล่านิทาน ถ้าเด็กสงสัยไม่เข้าใจในข้อความบางตอน เด็กอาจจะซักถามพ่อแม่หรือผู้ปกครอง ถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถสอนลูกให้ซักถามอย่างถูกกาลเทศะ ก็จะเป็นการสร้างความฉลาดทางปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์

      ประโยชน์ของนิทานคือทำให้เด็กคิดอย่างเป็นระบบ  สามารถจับประเด็นสำคัญของนิทานเรื่องนั้น ๆ ได้ หรือสามารถเล่าเรื่องย่อของนิทานที่ฟังได้  นิทานจะทำให้เด็กมีสมาธิ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพ่อแม่หรือผู้ปกครองสามารถเล่านิทานเรื่องนั้นให้ตื่นเต้นและชวนให้น่าติดตามเด็กก็จะมีสมาธิมากขึ้น สำหรับนิทานที่เหมาะสำหรับใช้ในการพัฒนาไอคิวและอีคิวคือนิทานที่ขยายความในเรื่องที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม

 TIPS  อีสบ เจ้าของนิทานเลื่องชื่อ แท้จริงแล้วเป็นทาสชาวแอฟริกาในดินแดนกรีกโบราณ ที่ไม่ได้มีร่างกายกำยำแข็งแรงเหมือนทาสคนอื่น จึงได้ใช้วาทศิลป์ของตนเล่านิทานเพื่อเลี้ยงชีพแทน