Monday, June 30, 2008
อยู่กลางพายุฝนไม่พ้นคุณไสย
By Joeadmin @ 2:38 PM :: 8229 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    ความเชื่อของคนมีความหลากหลายแตกต่างกัน และมักเกี่ยวข้องกับเรื่องใกล้ตัวอย่างบางคนเคยได้ยินว่าในยามมีพายุฝนและลมพัดแรง นั้นจงอย่าออกไปยืนต้านลมหรือพายุฝนเป็นอันเด็ดขาด เพราะมีโอกาสจะถูกคุณไสยที่คนดีมีวิชาเขาซัดสาดมาได้

    เรื่องแบบนี้เป็นอีกกรณีหนึ่งของสิ่งที่เรียกว่า กุศโลบาย หรือ อุบายอันเป็นกุศล (การหลอกล่อในทางดี) คนโบราณเกรงไปว่าการอยู่นอกบ้านในสภาพอากาศแบบนั้นอาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงอันตราย เช่น กิ่งไม้หักโค่นลงมาถูกตัวได้ เป็นต้น จึงใช้วิธีนี้ในการหลอกให้เข้ามาอยู่ในบ้าน เพื่อป้องกันอันตรายหลายหลากที่อาจเกิดขึ้น

    สังคมไทยมีสิ่งเหล่านี้มากมายคือกุศโลบายแบบโบราณต้องการให้เกิดความปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีกับทุกคน แต่ขาดความรู้และคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์ จึงต้องหาวิธีการที่แยบยลมีศิลปะมาเสี้ยมสอนกันแทน นับว่าเป็นภูมิปัญญาไทยที่จะสานต่อไว้เพื่อประโยชน์ของเราทุกคนในยุคปัจจุบันและอนาคต เพียงเพิ่มเหตุผลประกอบเข้าไปในกุศโลบายนั้นตามความเจริญก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วทุกคนก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่