Monday, June 30, 2008
ระลึกชาติ!
By Joeadmin @ 2:20 PM :: 7301 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

    หลายคนเชื่อเรื่องการระลึกชาติ เห็นว่าเป็นพรสวรรค์อันวิเศษของคนบางคน และเชื่อมโยงไปถึงความสามารถอีกหลายอย่างในด้านการคาดคะเนหรือพยากรณ์ อันเป็นไสยศาสตร์รูปหนึ่ง หลักฐานที่อ้างว่าเป็นการระลึกชาติหลายเรื่องก็น่าสนใจชวนให้เชื่อถือเป็นอย่างยิ่ง แต่น่าจะลองดูว่าคำอธิบายที่เป็นวิทยาศาสตร์นั้นมีอะไรบ้าง

    นักจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่สนใจเรื่องเหล่านี้ อยู่ในกลุ่มที่เรียกว่าพาไรด์ไซโคโลยี คล้ายกับเรื่องของสัมผัสที่ ๖ (the sixth sense) คนเหล่านี้มักแบ่งเป็นสามกลุ่ม คือ กลุ่มที่ปฏิเสธ ทั้งหมดหรือโดยสิ้นเชิง โดยใช้เหตุผลว่าเป็นไปไม่ได้เลยในทางวิทยาศาสตร์ 

    กลุ่มที่มีความคิดเป็นกลางพอจะนั่งทนฟังได้บ้าง และกลุ่มเสียงข้างน้อยที่มีความเชื่อถืออย่างสนิทแนบแน่น ความเชื่อเรื่องการระลึกชาติ เป็นความต้องการของมนุษย์ที่ไม่อาจยอมรับความจริงเท่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่ต้องการความหวังว่ายังมีมิติที่ลึกซึ้งขึ้นไปหรือลงไปอีกหลายมิติ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่หลายศาสนาไม่ได้ปฏิเสธ แต่ไม่สนับสนุน ผู้นำในศาสนาพุทธชี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรให้ความสนใจ แต่ควรเน้นการปฏิบัติชีวิตในปัจจุบันให้ดี ชาติก่อนจะมีหรือไม่ หรือจะเป็นอะไรก็ไม่ใช่เรื่องสำคัญ