Wednesday, April 30, 2008
หญ้าทะเลคืออะไร
By Joeadmin @ 9:42 AM :: 5565 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      หญ้าที่ขึ้นอยู่ทั่วไปเรามักจะไม่ค่อยสนใจว่าหญ้านั้นมีคุณค่าหรือมีประโยชน์อย่างไรบ้าง แต่ถ้าพิจารณาให้ดีแล้วก็จะพบว่าหญ้ามีคุณอนันต์  หลายคนยังไม่รู้ว่าหญ้าทะเลมีลักษณะอย่างไร และมีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลอย่างไรบ้าง

      นายสมบัติ  กู่วชิรานนท์ นักวิชาการประมง 8 สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งและป่าชายเลน (จังหวัดภูเก็ต) อธิบายว่า หญ้าทะเลเป็นพืชมีดอกที่มีลักษณะคล้ายกับหญ้าที่พบบกบก แต่มีการปรับตัวและมีวิวัฒนาการมาจากหญ้าบนบกลงไปอยู่ในทะเล หญ้าทะเลมีการสืบพันธุ์โดยใช้เกสรตัวผู้ตัวเมียและการแตกเหง้าเพื่อการเจริญเติบโต แหล่งหญ้าทะเลเป็นระบบนิเวศที่สามารถเกิดได้หลายแห่ง และจะมีหญ้าหลายๆ ชนิดปะปนกันอยู่ ประโยชน์ของหญ้าทะเล คือเป็นแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นแหล่งหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งหากินของสัตว์ทะเล เช่น เต่าตนุ และ พะยูน

     หญ้าทะเลยังช่วยชะลอความรุนแรงของกระแสน้ำที่พัดเข้าสู่ชายฝั่ง จึงช่วยลดอัตราการพังทลายและการกัดเซาะของชายฝั่งทะเลได้ด้วย ถ้าหากบริเวณใดมีแหล่งหญ้าทะเลอยู่แสดงว่าสภาพแวดล้อมต่างๆยังอยู่ในภาวะสมดุล ถ้าหญ้าทะเลหายไปจะเป็นตัวชี้วัดว่าสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นเปลี่ยนไป 

    ในการสำรวจแหล่งหญ้าทะเลจะใช้ข้อมูลจากชาวประมงมาเป็นข้อมูลพื้นฐาน และอาจศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศในการสำรวจเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของแหล่งหญ้าทะเล และอาจจะใช้เชือกในการวัดแหล่งหญ้าทะเลว่ามีพื้นที่มากน้อยแค่ไหน เชือกที่ใช้ในการวางแนวศึกษาเป็นแนวที่ถาวร เราจะใช้เชือกลากตั้งฉากจากฝั่งลงไปในทะเลจนสุดแนวแหล่งหญ้าทะเล ทุกระยะ 50 เมตรหรือ 100 เมตร จะมีการสุ่มเก็บตัวอย่างความหนาแน่นของหญ้าทะเลและชนิดของหญ้าทะเล เพื่อนำมาเป็นแนวศึกษาถาวรอีกครั้งหนึ่งใน 6 เดือน หรือ 1 ปี จากข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมกับข้อมูลในอนาคตเราสามารถนำมาเปรียบเทียบได้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแหล่งหญ้าทะเลมากน้อยเพียงใด

TIPS   หอยแม่น หอยฝาเดียวและปลาบางชนิดจะแทะเล็มหญ้าทะเลเป็นอาหาร สัตว์เหล่านี้บางครั้งไม่ได้ย่อยสารเซลลูโลสแต่มันจะดูดซึมเซลล์ที่อยู่ในหญ้าทะเล หรือในสาหร่ายที่เกาะอยู่ตามผิวใบเท่านั้น สัตว์ใหญ่ที่กินหญ้าทะเลเป็นอาหารโดยตรง ได้แก่ เต่าทะเล พะยูน และนกเป็ดน้ำ เป็นต้น