Tuesday, April 29, 2008
ไขข้อข้องใจ ประหยัดไฟเบอร์ 5
By Joeadmin @ 2:08 PM :: 9170 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ปัจจุบันมีการรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดพลังงาน โดยรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 คำถามก็คือผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 หมายถึงอะไรและผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้าได้จริงหรือไม่

      คุณชวลิต  พิชาลัย ผู้อำนวยการสำนักวิเคราะห์แผนและพลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน อธิบายว่า ในกรณีของผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 เช่น เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น โทรทัศน์ เป็นต้น สิ่งที่สำคัญของอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คือมาตรฐานของเครื่องมือหรือเครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทนั้นๆ ปัจจุบันนี้ได้มีการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำ ซึ่งกำหนดขึ้นโดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าชุดนั้นเป็นอุปกรณ์ประหยัดพลังงานและมีอีกมาตรฐานหนึ่งที่เรียกว่า มาตรฐานขั้นสูง เพราะอุปกรณ์บางอย่างที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 สามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่า อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 4 ซึ่งราคาของอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 อาจจะสูงกว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 4 เล็กน้อย

     แต่อุปกรณ์ไฟฟ้าเบอร์ 5 ประหยัดพลังงานและประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากกว่า อุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในบ้านส่วนใหญ่ก็จะเป็นเครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น หรือหลอดไฟ เป็นต้น ซึ่งถ้าในบ้านของเราใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ประกอบกับพฤติกรรมของเราที่ต้องการลดการใช้ประหยัดพลังงาน ก็อาจจะสามารถลดการใช้พลังงานได้อย่างสมบูรณ์ เพราะถ้าไม่มีการเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้ในบ้าน เช่น ใช้แอร์เก่า หรือแอร์เบอร์ 4 ปัญหาที่จะตามมาก็คือค่าไฟฟ้าที่ต้องจ่ายในแต่ละเดือนจะแพงขึ้น เพราะยิ่งใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ารุ่นเก่าค่าไฟฟ้าก็ยิ่งแพงขึ้น ฉะนั้นควรหันมาใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์ 5 ซึ่งสามารถที่จะช่วยให้เราประหยัดทั้งเงินในกระเป๋าและยังช่วยชาติประหยัดพลังงานได้อีกด้วย


TIPS
ในหลายประเทศมีกฎข้อบังคับที่ต้องติดฉลากแสดงระดับประสิทธิภาพของเครื่องใช้ไฟฟ้าแทบทุกประเภท ในยุโรปรูปแบบฉลาก A++ หมายถึงประสิทธิภาพที่ดีที่สุด รองลงไปก็คือ A+, A, B, D ซึ่งหมายถึงประสิทธิภาพที่ลดหลั่นลงไปตามลำดับ ส่วนในสหรัฐอเมริกา มีการใช้สัญลักษณ์ดาวในฉลากพลังงาน และ สำหรับประเทศไทยใช้ตัวเลข 1, 2, 3, 4, 5 เพื่อบอกถึงประสิทธิภาพการประหยัดไฟ ฉลากเบอร์ 5 หมายถึงประหยัดไฟได้มากที่สุด