Tuesday, April 29, 2008
โทรศัพท์มือถือ...อันตราย?
By Joeadmin @ 11:04 AM :: 12419 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ปัจจุบันโทรศัพท์มือถือได้รับความนิยมเพิ่มสูงขึ้น จนกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักของการดำเนินชีวิต บางคนออกจากบ้านแล้วถ้าลืมโทรศัพท์มือถือยังต้องย้อนกลับไปเอา แต่มีความเชื่อเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์มือถือว่า การคุยโทรศัพท์มือถือนานๆ จะเกิดอันตรายกับผู้ใช้ ซึ่งความเชื่อที่ว่านี้เป็นความจริงหรือไม่

      ศ.ดร. วิโรจน์  ตันตราภรณ์ ที่ปรึกษาสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อธิบายว่าคลื่นไมโครเวฟในโทรศัพท์มือถือนั้นเป็นคลื่นแบบเดียวกับคลื่นแสง ซึ่งคลื่นไมโครเวฟเดินทางเร็วมาก โดยเดินทางด้วยความเร็ว 10 ยกกำลังสิบ เซนติเมตร ภายในเวลา 1 วินาที คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นประมาณ 1 คืบ คืออยู่ระหว่าง 1-2 คืบซึ่งขึ้นอยู่กับความถี่ของคลื่น เช่น คลื่นแสง มีความยาวคลื่นประมาณเศษหนึ่งส่วนพันเซนติเมตร คลื่นแสงจึงมีความยาวคลื่นสั้นมาก แต่คลื่นไมโครเวฟเป็นคลื่นที่มีความยาวคลื่นมากกว่าคลื่นแสง

      หากถามว่าคลื่นไมโครเวฟจะทำให้เกิดอันตรายต่อมนุษย์ได้หรือไม่นั้น  คำตอบคือไม่ได้  คลื่นไมโครเวฟจะสามารถทำอันตรายให้กับมนุษย์ได้ในกรณ๊ที่เซลล์ในร่างกายของเราต้องมีขนาดหนึ่งส่วนพันเซนติเมตร หรือมีขนาดเศษหนึ่งส่วนร้อย ซึ่งต้องเป็นเซลล์ที่มีขนาดเล็กมากๆ เมื่อเทียบกับคลื่นไมโครเวฟ สมมุติถ้าเราเดินอยู่บนท้องถนน เราจะมองไม่เห็นมด และเดินผ่านมดไป นอกจากมดจะมีเต็มถนนจึงจะทำให้เราเหยียบมดตายได้ ในกรณีของคลื่นไมโครเวฟก็เช่นเดียวกันถ้ามีคลื่นไมโครเวฟเคลื่อนที่ผ่านเรา เราก็จะไม่รู้สึกอะไร และในกรณีของคลื่นไมโครเวฟที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือนั้น ถึงแม้ว่าจะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆ ก็ไม่สามารถที่จะทำอันตรายใดๆ กับเราได้เลย

TIPS   บริษัท Hi - Tech Wealth แห่งประเทศจีน เริ่มผลิตโทรศัพท์มือถือรุ่น S116 :7 ซึ่งเป็นโทรศัพท์มือถือพลังแสงรุ่นแรกของโลก โทรศัพท์มือถือรุ่นนี้สามารถชาร์จไฟจากแสงอาทิตย์แสงเทียนหรือในอากาศที่ไม่มีแสงแดด ประมาณ 40 นาที ก็สามารถโทรได้ 20-25 นาที