Tuesday, April 29, 2008
การสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน
By Joeadmin @ 9:55 AM :: 9826 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินนั้นขั้นตอนที่สำคัญคือ การก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดิน เพื่อใช้เป็นเส้นทางเดินรถของรถไฟฟ้าใต้ดิน ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าขั้นตอนการขุดอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

      คุณนรชัย เยาวขันธ์ ผู้จัดการหมวดงานควบคุมการเดินรถ บริษัทรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อธิบายว่า ในการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินจะใช้ทีมวิศวกรจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ ขั้นตอนแรกในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินคือทำการสำรวจหน้าดินว่าเหมาะสมในการก่อสร้างหรือไม่ จะต้องขุดลงไปลึกเท่าใด ต้องวางแนวอุโมงค์อย่างไร ซึ่งแนวอุโมงค์เหล่านี้จะก่อสร้างขึ้นทีหลัง เนื่องจากตลอดแนวอุโมงค์จะมีโครงสร้างทางโยธาต่างๆ เช่น สะพาน ตึก เสาไฟฟ้า เป็นต้น โดยจะต้องวางแนวอุโมงค์เพื่อหลบสิ่งต่างๆ เหล่านี้ด้วย รวมทั้งท่อประปาของการประปานครหลวง

      ในการก่อสร้างอุโมงค์และสถานีรถไฟฟ้านั้นต้องใช้เทคนิคทางด้านโยธาขั้นสูง ขั้นตอนในการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินคือหลังจากขุดเอาหน้าดินออกแล้วก็สร้างโครงสร้างสถานี ส่วนอุโมงค์รถไฟฟ้าจะใช้เครื่องเจาะ เจาะลงไป เมื่อเจาะเสร็จก็มีเสริม concrete segment ที่ทำเป็นวงกลมเข้าไป และจะเจาะต่อไปเรื่อยๆ ซึ่งเทคนิคในการก่อสร้างของอุโมงค์รถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้านั้นก็ใช้เทคนิคการก่อสร้างที่แตกต่างกัน เมื่อมีการเคลื่อนตัวของพื้นดินหรือแรงดันน้ำเปลี่ยนแปลงไป อุโมงค์สามารถขยับขึ้น-ลงได้ ซึ่งสามารถจะลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากพื้นดินอ่อนหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของหน้าดิน เพราะหน้าดินไม่ใช่สิ่งที่เป็นของแข็งอยู่ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ส่วนซ่อมบำรุงจะออกสำรวจอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินแทบทุกวัน เพื่อดูว่าโครงสร้างของอุโมงค์มีการเคลื่อนตัวมากน้อยแค่ไหน

TIPS   โครงสร้างของอุโมงค์รถไฟฟ้าใต้ดินของกรุงเทพฯนั้น ได้ถูกออกแบบให้รับแรงสั่นสะเทือนในแนวนอนของแผ่นดินไหว (Horizontal Acceleration Seismic Force) ในขนาด 6 เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักของโครงสร้าง (0.06g) ซึ่งเชื่อว่าเพียงพอที่จะรับแรงสั่นสะเทือน