Monday, April 21, 2008
แก๊สโซฮอล์คืออะไร?
By Joeadmin @ 10:13 AM :: 3210 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)

      ประเทศไทยต้องพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศเป็นหลัก ดังนั้นเมื่อราคาน้ำมันในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้น ย่อมส่งผลกระทบต่อเม็ดเงินที่ประเทศต้องจ่ายเพิ่มขึ้น กระทรวงพลังงานจึงได้ดำเนินการรณรงค์การใช้แก๊สโซฮอล์อย่างจริงจัง เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในภาวะน้ำมันแพง

      คุณมนูญ  ศิริวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บางจากปิโตรเลี่ยม จำกัด (มหาชน) อธิบายว่าแก๊สโซฮอล์คือน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเติมรถยนต์ ที่ได้จากการผสมระหว่างน้ำมันเบนซิน 90% ผสมกับเอทานอล 10% หรือศัพท์ทางวิชาการเรียกว่า E-10 ส่วนที่ถามว่าแก๊สโซฮอล์นั้นมีข้อดีอย่างไรบ้างก็พอจะสรุปได้ดังนี้ 

      ข้อดีประการที่ 1 คือ แก๊สโซฮอล์มีคุณสมบัติในการเผาไหม้ดีกว่าน้ำมันเบนซิน ทำให้คุณภาพของอากาศดีขึ้น เพราะในกระบวนการเผาไหม้น้ำมันเบนซินจะเกิดก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซึ่งเป็นก๊าซพิษ และจะถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสียของรถยนต์ แต่การใช้แก๊สโซฮอล์จะทำให้การเผาไหม้ของเครื่องยนต์สมบูรณ์ขึ้น เนื่องจากเอทานอลที่ผสมอยู่ในแก๊สโซฮอล์จะมีก๊าซออกซิเจนรวมอยู่ด้วย

      ข้อดีประการที่ 2 ลดการนำเข้าสาร MTBE (methyl tertiary butyl ether) ซึ่งเป็นสารเพิ่มออกเทนในน้ำเบนซิน และต้องนำเข้าจากต่างประเทศ แต่ในแก๊สโซฮอล์จะมีส่วนผสมคือน้ำมันเบนซินผสมกับเอทานอล ซึ่งการนำเอทานอลมาผสมกับน้ำมันเบนซินแทนการใช้สาร MTBE  ก็จะทำให้ลดการใช้เงินตราต่างประเทศ เพื่อนำเข้าสาร MTBE

      ข้อดีประการที่ 3 คือ การใช้แก๊สโซฮอล์เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ดีขึ้น เพราะเอทานอลทำจากอ้อย มันสำปะหลัง หรือ ข้าวโพด เป็นต้น

TIPS   คนไทยได้ใช้น้ำมันแก๊สโซฮอล์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2544 จากการที่โครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ร่วมมือกับโรงกลั่นไทยออยล์ คิดค้น พัฒนา และทำโครงการนำร่องการจำหน่ายน้ำมันแก๊สโซฮอล์ให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ที่สถานีบริการ ปตท.สำนักงานใหญ่ เป็นแห่งแรกในประเทศไทย