Monday, April 07, 2008
เชิญชวนนำบทความขึ้นเว็บ
By virasak @ 9:39 AM :: 5157 Views :: Article Rating

ตามที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้จัดตั้งเว็บไซต์ศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข. ขึ้น  เพื่อให้เป็นช่องทางการเรียนรู้อีกช่องทางหนึ่งของนักเรียนและประชาชนทั่วไปนั้น  บัดนี้เว็บไซต์ศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข. อยู่ระหว่างการนำข้อมูลขึ้นเว็บและพร้อมที่จะให้บริการแก่วิทยากรอาสาทุกสาขาวิชาชีพที่จะนำความรู้ของท่านมาเผยแพร่ที่เว็บไซต์นี้

วิธีส่งบทความมาขึ้นเว็บ

๑. พิมพ์บทความของท่านด้วยโปรแกรม Word Processing ธรรมดา
๒. ตรวจทานให้เรียบร้อยและบันทึกข้อมูลลงแฟ้มเอกสาร
๓. แนบแฟ้มเอกสารบทความของท่านมาพร้อม E-mail ของท่าน  ส่งไปที่ virasak@cpthailand.com

หลังจากได้รับบทความของท่าน  ถ้าเนื้อหาสาระไม่ขัดกับกฎกติกาของเว็บไซต์นี้  ทางกองบรรณาธิการจะนำขึ้นให้ทันที

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

กองบรรณาธิการ