Tuesday, March 18, 2008
ม.น.ข. เปิดเว็บไซต์"ศูนย์แบ่งปันความรู้"
By virasak @ 10:25 AM :: 5314 Views :: Article Rating

      จากการที่มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์  ได้ดำเนินงานมาเป็นเวลากว่า ๔๕ ปี   ทุกครั้งที่ได้ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนต่าง ๆ ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนงบประมาณจัดทำโครงการที่ช่วยพัฒนากระบวนการเรียนการสอน  ก็พบว่าโรงเรียนที่อยู่ในชนบทที่ห่างไกลมักจะขาดแคลนเป็นอย่างมากทั้งครูผู้สอนและสื่อการเรียนการสอน  ดังนั้นในการประชุมคณะกรรมการบริหารของมูลนิธิฯ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๐  ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งศูนย์แบ่งปันความรู้ขึ้น  เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ของศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข. ให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไป

      นอกจากนี้ทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดตั้งห้องฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กขึ้น  ๑ ห้อง ซึ่งสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้ครั้งละไม่เกิน ๕ คน  เพื่อให้ผู้เข้าฝึกอบรมสามารถพัฒนาทักษะในการนำข้อมูลต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ขึ้นเว็บไซต์ได้   ดังนั้นจึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตอาสาทั้งหลายที่สนใจ สมัครเข้ามาเป็น "วิทยากรอาสา"  เพื่อคอยตอบคำถามและถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียนและประชาชนทั่วไปที่จะถามเข้ามาที่ศูนย์แบ่งปันความรู้ม.น.ข.  การสมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเป็น "วิทยากรอาสา"  สามารถสมัครได้โดยส่งประวัติส่วนตัว (Resume) ไปที่

ห้องฝึกอบรม ศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข.

คุณวีระศักดิ์  ฮุนเมฆาเวทย์
ศูนย์แบ่งปันความรู้ ม.น.ข.
๙๒๘  ชั้น ๑ อาคารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ศูนย์พัฒนาหลักสูตร กรมวิชาการ เดิม)
ถนนสุขุมวิท  แขวงพระโขนง  เขตคลองเตย  กรุงเทพมหานคร  ๑๐๑๑๐
หรือติตต่อทางอีเมล์ ที่  virasak@cpthailand.com