You are : บทความ Register | Login 
บทความ

Current Articles | Archives | Search

Monday, April 28, 2008
จากกี่ทอผ้า..สู่อุตสาหกรรม
By Joeadmin @ 9:09 AM :: 4085 Views :: Article Rating :: วิทยาศาสตร์รอบตัว(จาก สสวท.)
 

      กี่เป็นอุปกรณ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อใช้ทอผ้าและนำมาตัดเย็บเป็นเครื่องนุ่มห่มซึ่งเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ที่จำเป็นในการดำรงชีวิต ต่อมาได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลผลิตในปริมาณมากๆ ซึ่งในการพัฒนากี่ทอผ้านั้นใช้หลักการใด

     ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ที่ปรึกษาโครงการเพิ่มขีดความสามารถแฟชั่นการแข่งขันธุรกิจสาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อธิบายว่า ในอดีตเราใช้กี่ทอผ้าในการผลิตผ้า แต่ในปัจจุบันเนื่องจากประชาชนกรของโลกเพิ่มมากขึ้น และการผลิตผ้าด้วยกี่ทอผ้ามีข้อจำกัดคือไม่สามารถผลิตผ้าปริมาณมากได้ ผ้าจึงไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชากร จึงมีการพัฒนากี่ทอผ้ามาเป็นเครื่องจักรอุตสาหกรรม แต่โดยหลักการแล้วการทำงานของเครื่องจักรในอุตสาหกรรมทอผ้าก็มีหลักการคล้ายกับกี่ทอผ้า ก็คือมี 3 ขั้นตอนที่สำคัญ

      ซึ่งได้แก่การเปิดตะกอเพื่อแยกเส้นด้ายยืนให้เป็นช่อง การส่งเส้นด้ายพุ่ง และการกระทบผ้า แต่กลไกเหล่านี้แทนที่จะใช้มนุษย์ทำงานก็ใช้มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนและเชื่อมต่อกลไกให้ทำงานโดยอัตโนมัติ ทำให้สามารถผลิตผ้าในปริมาณมากได้ และเพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มมากขึ้น เครื่องจักรที่ใช้ในอุตสาหกรรมทอผ้ามี 4 ระบบสำคัญๆ คือ ระบบที่ 1 ระบบการส่งเส้นด้ายพุ่งด้วยลม  ระบบที่ 2 ระบบการส่งเส้นด้ายพุ่งด้วยน้ำ  ระบบที่ 3 ระบบการส่งเส้นด้ายพุ่งด้วยระบบกระสุน ระบบที่ 4 ระบบการส่งเส้นด้ายพุ่งด้วยสาย

        ดังเหตุที่กล่าวมาแล้วข้างต้นถึงสาเหตุของการพัฒนากี่ทอผ้าไปสู่ระบบอุตสาหกรรม เนื่องจากกี่ผลิตผ้าได้ช้า ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรที่เพิ่มขึ้นขณะที่เครื่องจักรสามารถทำการผลิตผ้าได้ในปริมาณที่มากกว่า อย่างไรก็ตามถ้านำผลิตภัณฑ์จากสิ่งประดิษฐ์ทั้ง 2 ประเภทนี้มาแข่งขันกันก็ยากที่จะตัดสินได้ว่าสิ่งประดิษฐ์ใดดีที่สุด เนื่องจากความต้องการของกลุ่มผู้ใช้แตกต่างกัน เช่น กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มยังคงมีความต้องการใช้ผ้าที่ทอจากกี่ทอผ้า เพราะมีความสวยงามทางศิลปะ แต่ในเชิงการค้าและธุรกิจกี่ทอผ้าก็ไม่เหมาะเพราะต้องผลิตผ้าในเชิงการค้า และธุรกิจกี่ทอผ้าก็ไม่เหมาะเพราะต้องผลิตผ้าในปริมาณมากๆ เพื่อให้ทันกับความต้องการของประชากร จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เครื่องจักรในการทอผ้า


TIPS
ลายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน หรือลายกากบาท เกิดจากการขีดเส้นตรงทางเฉียงหลายๆ เส้นตัดกัน ทำให้เกิดกากบาท หรือตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนหลายๆ รูปติดต่อกัน ลายนี้พบอยู่บนผ้าจก ผ้าขิต และผ้ามัดหมี่ โดยทั่วไปทุกภาคของไทย ในลาว และอินโดนีเซีย และบนพรมตะวันออกกลาง ยังพบบนลวดลายผ้าของชาวเขาเผ่าม้ง กะเหรี่ยง ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วย

Comments

สงวนลิขสิทธิ์ © 2551 โดย มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์ (ม.น.ข.)
cheap air jordans|pompy wtryskowe|cheap huarache shoes| bombas inyeccion|cheap jordans|cheap air max| cheap sneakers|wholesale jordans|cheap china jordans|cheap wholesale jordans|cheap jordans|wholesale jewelry china